Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล C.Ss.R.

บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล C.Ss.R.
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต

 

ผอ.ณรงค์ รัตนโสภา

ณรงค์ รัตนโสภา
ผู้อำนวยการ

 

ซิสเตอร์ภาวิณี  วิชัยศรีสวัสดิ์

ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการ

   

 

 

   
เฉลิมพล ชมภูโคตร

เฉลิมพล ชมภูโคตร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

คำพันธุ์ ราชดา

คำพันธุ์ ราชดา

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

  มาลัย นิ่มสาย

มาลัย นิ่มสาย

หัวหน้าฝ่ายอาคาร - สถานที่

วิภา อัถจารุสิทธิ์

วิภา อัถจารุสิทธิ์

หัวหน้าธุรการ - การเงิน