Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล C.Ss.R.

บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล C.Ss.R.
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต

 

ผอ.คำพันธุ์ ราชดา

นายคำพันธุ์ ราชดา
ผู้อำนวยการ

 

ซิสเตอร์ภาวิณี  วิชัยศรีสวัสดิ์

ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการ

   

 

 

   
นายวรเมธ มณีขัติย์

นายวรเมธ มณีขัติย์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

นายวิทยา ศรีดารานุชิต

นายวิทยา ศรีดารานุชิต

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

  มาลัย นิ่มสาย

น.ส.มาลัย นิ่มสาย

หัวหน้าฝ่ายอาคาร - สถานที่

วิภา อัถจารุสิทธิ์

นางวิภา อัถจารุสิทธิ์

หัวหน้าธุรการ - การเงิน