Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

คณะจากกลุ่มผู้แสวงบุญประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชม

คณะจากกลุ่มผู้แสวงบุญประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชม

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๐ น. คณะจากกลุ่มผู้แสวงบุญประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกับคณะครู และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา