Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ขอแสดงความยินดีกับ ภูวนาท นามน้อย นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน I.R. Iran International Para Swimming Championships ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ขอแสดงความยินดีกับ ภูวนาท นามน้อย นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน I.R. Iran International Para

-ขอแสดงความยินดีกับ ภูวนาท นามน้อย นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน I.R. Iran International Para Swimming Championships ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
และสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
3 เหรียญทอง
กรรเชียง 50 เมตร ระดับความพิการ S5
กบ 100 เมตร ระดับความพิการ SB4
ฟรีสไตล์ 50 เมตร ระดับความพิการ S5
1 เหรียญเงิน
ฟรีสไตล์ 100 เมตร ระดับความพิการ S5