Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ต้อนรับนางสุนดา ศรีถนอม รองปลัด อบต.พลูตาหลวง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ

ต้อนรับนางสุนดา ศรีถนอม รองปลัด อบต.พลูตาหลวง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
ท่าน ผอ.คำพันธุ์ ราชดา ได้ให้การต้อนรับ นางสุนดา ศรีถนอม รองปลัด อบต.พลูตาหลวง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาและส่งเสริมการสร้างอาชีพสำหรับคนพิการ
ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยครับ/ค่ะ