Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

กิจกรรม x-ray ปอด และตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้นักเรียนชั้นปีที่ 1

กิจกรรม x-ray ปอด และตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้นักเรียนชั้นปีที่ 1

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 อ. เกษมพล และ อ. ประกิต จัดการและอำนวยการกิจกรรม x-ray ปอด และตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้นักเรียนชั้นปีที่ 1