Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

การอบรมทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการคิดสร้างสรรค์ )

การอบรมทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  (ทักษะการคิดสร้างสรรค์ )

วันที่ 16 ก.ย.65
วิทยาลัย ฯลฯ โดยอาจารย์มงคล จีนาวรน์ ได้จัดกิจกรรม
การอบรมทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้งาน-การผลิตสื่อ Social ให้กับนักศึกษาคนการ
มี ท่าน ผอ.คำพันธุ์ ราชดา เป็นผู้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการสนับสนุนการดำเนินการจาก #กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)