Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

คณะกรรมการตรวจและติดตามให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ ๒

คณะกรรมการตรวจและติดตามให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ ๒

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจและติดตามให้เงินอุดหนุน นำโดยนายศิรเมสร์ พัชราอริยะธรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายธนรัตน์ ทองหยัด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน และนางสุจาริน แพงภูงาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้มาตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนในระบบอาชีวศึกษา ระดับชั้น ปวช. ซึ่งการตรวจในครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี วิทยาลัยขอขอบคุณพระคุณคณะกรรมการทุกๆ ท่านที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ทางวิทยาลัยฯ จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยครั้งต่อๆ ไป