Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองเยี่ยมชม

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองเยี่ยมชม

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๐ น.ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกับพี่ๆผู้พิการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา...ขอบพระคุณทุกๆท่านสำหรับการเยี่ยมชม และมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้..ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ