คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา เยี่ยมชมการดำเนินงาน

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา เยี่ยมชมการดำเนินงาน

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษา เขต ๒ เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

วันที่: 
16/06/2018