Pattaya Redemptrorist Technological College for People with Disabilities

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี

 

ผอ.อุดมโชค  ชูรัตน์  

ซิสเตอร์ภาวิณี  วิชัยศรีสวัสดิ์

   

 

 

   
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายอาคารสถานที่
ณรงค์ รัตนโสภา พดุงศักดิ์  ศรีภักดี คำพันธุ์  ราชดา คำมั่น  ศรีสะอาด

เฉลิมพล ชมภูโคตร